Enjoy-Dushi van de Wodanahoeve
(N.H.S.B. 2878181 / geb.07-04-2012)
Chena v/h Raquincohof X Barni vom Spitzbubenberg